banner-ct-d

English Vietnamese
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam "Đổi mới vì sự phát triển bền vững". Lời kêu gọi ủng hộ người dân ứng phó với dịch bệnh Covid-19; VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG AN TOÀN. “Hiến máu thường xuyên – Vì một thế giới khỏe mạnh hơn” "Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID" . "KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG CÙNG VƯỢT QUA THỬ THÁCH". SƠ CẤP CỨU CHO NHỮNG NGƯỜI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG, BỊ ẢNH HƯỞNG DO DỊCH BỆNH COVID-19

Bếp cơm tình thương tại bệnh viện đa khoa thị xã Phước Long

"Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"

Nhaân daân ta thöôøng goïi beänh vieän laø "Nhaø thöông", moät caùch goïi raát moäc maïc nhöng chöùa ñöïng moät trieát lyù nhaân vaên saâu saéc veà tình thöông yeâu con ngöôøi. Quaû ñuùng vaäy, khi vaøo beänh vieän, caûnh töôïng ñaäp vaøo maét chuùng ta laø nhöõng ngöôøi beänh ñang haèng ngaøy choáng choïi vôùi beänh taät, oám ñau, bieát bao lo toan boän beà cuûa cuoäc soáng vaø caû nhöõng hoaøi baûo öôùc mô ñeàu bò gaùc laïi vì söùc khoûe khoâng cho pheùp, cho duø hoï laø ai ñi nöõa chuùng ta thaáy thaät ñaùng thöông, coøn ñaùng thöông hôn khi ngöôøi beänh laø nhöõng ngöôøi ngheøo, cuoäc soáng voán ñaõ khoù khaên, khi oám ñau, beänh taät phaûi vaøo beänh vieän ñieàu trò laïi caøng khoù khaên gaáp boäi. Khoâng laøm gì ra tieàn coøn phaûi lo aên uoáng, thuoác men vaø nhieàu chi phí khaùc nöõa ñaõ trôû thaønh moät gaùnh naëng quaù lôùn ñeø leân vai beänh nhaân vaø gia ñình cuûa hoï.

Phaûi laøm gì ñeå giuùp hoï ñaây, ñoái vôùi Hoäi Chöõ thaäp ñoû moâ hình hoaït ñoäng "Beáp aên tình thöông" laø moät caùch trôï giuùp thieát thöïc vaø hieäu quaû nhaát. Chính vì vaäy, Vôùi moät beáp côm ñaàu tieân ñöôïc trieån khai taïi beänh vieân ña khoa tænh do caâu laïc boä nhöõng ngöôøi tình nguyeän cuûa tænh hoäi Bình Phöôùc ñaûm traùch, ñeán nay 8/10 huyeän thò cuûa tænh Bình Phöôùc ñaõ toå chöùc ñöôïc beáp aên (tröø 2 huyeän Hôùn Quaûn vaø Buø Gia Maäp môùi thaønh laäp ). Sau nhieàu naêm hoaït ñoäng, "Beáp aên tình thöông" trong toaøn tænh ñaõ caáp haøng traêm ngaøn suaát aên, vaø thöïc söï trôû thaønh nôi thaân thieát cuûa beänh nhaân ngheøo.

"Beáp aên tình thöông" khoâng phaûi laø moâ hình môùi, vaø cuõng khoâng tuaân theo moät khuoân maãu coá ñònh. Song vieäc toå chöùc beáp aên taïi beänh vieân ña khoa Phöôùc Long tænh Bình Phöôùc laïi laø moät ñieåm nhaán cuûa saùng taïo. Chính thöùc ñi vaøo hoaït ñoäng töø ngaøy 23/11/2005 ñuùng vaøo dòp kyû nieäm ngaøy thaønh laäp Hoäi. Thôøi gian ñaàu môùi thaønh laäp, beáp aên hoaït ñoäng töông ñoái hieäu quaû nhôø ñöôïc söï quan taâm uûng hoä cuûa caùc caáp laõnh ñaïo, caùc maïnh thöôøng quaân vaø nhaân daân huyeän Phöôùc Long (nay laø 2 huyeän Buø Gia Maäp vaø thò xaõ Phöôùc Long), ñaõ uûng hoä veà cô sôû vaät chaát, tieàn baïc, gaïo, cuûi, thöïc phaåm ... Uy tín vaø söï naêng noã cuûa ngöôøi "beáp tröôûng" laø oâng Nguyeãn Minh Phuïng nguyeân chuû tòch UBND huyeän veà höu cuõng nhö söï nhieät tình cuûa nhöõng ngöôøi tình nguyeän phuïc vuï taïi beáp aên, vôùi thaùi ñoä phuïc vuï aân caàn, lòch söï beáp aên thöïc söï ñaõ ñem laïi cho beänh nhaân vaø ngöôøi nhaø cuûa hoï moät söï giuùp ñôõ trong tình thöông yeâu, caûm thoâng saâu saéc, töø ñoù giuùp hoï vôi ñi nhöõng lo toan, khoán khoù cuûa cuoäc soáng, tieáp theâm nghò löïc giuùp hoï vöôït qua khoù khaên, beänh taät.

Tuy nhieân, thôøi gian sau khoâng laâu, khi giaù caû leo thang, nhaân daân thì coøn ngheøo, doanh nghieäp, ñôn vò kinh teá treân ñòa baøn huyeän laïi raát ít, song nhu cầu bữa ăn ngày càng phải nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn, do ñoù nguoàn taøi trôï cho beáp aên ngaøy caøng haïn heïp. Ñeå beáp aên luoân duy trì ñeàu ñaën moãi ngaøy caáp töø 100 - 120 xuaát cho beänh nhaân ngheøo vaø ngöôøi nhaø ñeán ñieàu trò taïi beänh vieän ôû thôøi ñieåm ñoù thöïc söï raát khoù khaên, coù theå ví nhö ngöôøi ngheøo phaûi chaïy côm töøng böõa vaäy.

Ca dao coù caâu

Moät caây laøm chaúng neân non

Ba caây chuïm laïi neân hoøn nuùi cao.

Coøn Baùc hoà thì daïy:

Deã traêm laàn khoâng daân cuõng chòu

Khoù vaïn laàn daân lieäu cuõng xong

Ñoù laø moät trieát lyù raát ñuùng ñaén ñeå Hoäi Chöõ thaäp ñoû aùp duïng, saùng taïo neân moät caùch thöùc môùi giuùp cho beáp aên vöôït qua khoù khaên ñeå duy trì hoaït ñoäng beàn vöõng cho ñeán ngaøy hoâm nay ñoù laø huy ñoäng söùc daân.

Sau khi hoïp, baøn baïc, Hoäi Chöõ thaäp ñoû đã phối hợp với Hội bảo trợ người tàn tật – Trẻ mồ côi – Bệnh nhân nghèo thị xã cuøng vôùi Beáp ñaõ thoáng nhaát phaân coâng ban ñieàu haønh beáp côm ñaûm traùch vieäc vaän ñoäng gaïo, cuûi, coøn Hoäi chöõ thaäp ñoû caùc xaõ phöôøng ñaûm nhaän vaän ñoäng thöïc phaåm vaø ngöôøi phuïc vuï cho beáp côm 1 thaùng, vôùi hình thöùc luaân phieân, cöù ñeán cuoái thaùng cô sôû Hoäi naøy hoaøn thaønh seõ toå chöùc baøn giao cho cô sôû Hoäi keá tieáp.

Beänh vieân ña khoa Phöôùc Long nay vaãn laø beänh vieän chung cuûa huyeän Buø Gia Maäp vaø Thò xaõ Phöôùc Long (huyeän Phöôùc Long cuõ) do huyeän Buø Gia Maäp môùi thaønh laäp ngaøy 1/11/2009 chöa xaây döïng beänh vieän, neân vieäc ñaûm nhaän vaän ñoäng, phuïc vuï beáp aên tình thöông haøng thaùng vaãn thuoäc caùc cô sôû Hoäi cuûa 2 ñôn vò Thò xaõ Phöôùc Long vaø huyeän Buø Gia Maäp. Quaû thaät, vôùi caùch laøm naøy, Ban ñieàu haønh beáp aên ñaõ giaûi quyeát ñöôïc khoù khaên, beá taéc veà kinh phí vaø nhaân löïc, goùp phaàn san s gaùnh naëng cho ban ñieàu haønh beáp aên vöøa ñaûm baûo duy trì beàn vöõng cho beáp aên vöøa taïo cô hoäi cho toaøn xaõ hoäi cuõng tham gia hoaït ñoäng töø thieän.

 

OÂng: Nguyeãn Minh Phuïng –Trưôûng Ban đại diện beáp côm beänh vieän đang phaùt côm cho beänh nhaân

 

Tri qua 6 naêm hoaït ñoäng "beáp aên tình thöông" phuïc vuï beänh nhaân ngheøo taïi beänh vieän ña khoa Phöôùc Long ñaõ phuïc vuï ñöôïc 129.972 suaát aên mieãn phí giaù trò thaønh tieàn laø 577.075.000ñ. Con soá treân ñaây so vôùi moät vaøi tænh thaønh khaùc coù theå raát nhoû beù nhöng ñoái vôùi nhöõng ñòa phöông coøn ngheøo nhö Bình Phöôùc – Phöôùc Long thì ñoù quaû thaät laø moät nieàm töï haøo, moät söï thaønh coâng. Thaønh coâng ôû ñaây ñoù laø do caùch laøm, bieát vaän duïng saùng taïo sao cho phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá cuûa ñòa phöông, ñoù laø vieäc bieát huy ñoäng söùc daân, bieát khôi daäy tinh thaàn "töông thaân töông aùi" "laù laønh ñuøm laù raùch" “Moät mieáng khi ñoùi baèng moät goùi khi no” trong moãi con ngöôøi taïo neân moät söùc maïnh nhaân ñaïo thöïc söï, ñaây cuõng laø muïc tieâu maø Hoäi Chöõ thaäp ñoû Vieät Nam ñaõ, ñang vaø seõ höôùng ñeán ñeå phong traøo "ngöôøi ngöôøi laøm vieäc thieän, nhaø nhaø laøm vieäc thieän, ngaønh ngaønh laøm vieäc thieän" coù söùc lan toaû maïnh meõ trong xaõ hoäi.

Ñoù laø trieát lyù maø oâng cha ñaõ ñuùc keát laïi moãi khi noùi veà tình ñoaøn keát. Chuùng ta ñeàu bieát raèng moät coïng rôm khoâng theå töï chaùy heát nhöng moät boù rôm thì laïi coù theå bôûi nhöõng ngoïn löûa seõ ñöôïc chuùng truyeàn cho nhau. Cuõng nhö con ngöôøi khoâng theå töï mình laøm moïi vieäc maø luoân phaûi ñoaøn keát, ñuøm boïc laãn nhau thì môùi coù theå hoaøn thaønh ñöôïc vieäc lôùn.

                                                                                                         Nguyễn Minh Phụng _ Hội CTĐ Phước Long


 

Quảng bá

 

bacho

 

cong-bao 1242871692046

 

Liên kết website

Thống kế truy cập

3272115
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Trong tháng
Tổng
361
602
2001
23841
3272115